Ruch tramwajów wywołuje drgania powietrzne i materiałowe niekorzystnie odbierane w otoczeniu tras tramwajowych jako hałas i wibracje. Wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie tych niekorzystnych oddziaływań jest możliwe dzięki zastosowaniu bezpodsypkowych konstrukcji nawierzchni takich jak system szyny w otulinie (system ERS) czy blokowe podpory szynowe w otulinie – system EBS.

Sprężyste posadowienie szyny w tych systemach ogranicza wzbudzanie drgań pojazdu, a zwłaszcza drgań tarczy koła stanowiących jedno z głównych źródeł emisji hałasu oraz drgania samej szyny. W systemie ERS zakrycie powierzchni bocznych szyny oraz ciągłe, sprężyste jej podparcie trwale elastyczną żywicą Edilon Corkelast® zmniejsza transmisję drgań akustycznych i ugięcie wtórne toru. Dzięki takiemu rozwiązaniu, uzyskano korzystny model pracy toru i dobre tłumienie drgań i hałasu.

tlumienie

Przekrój poprzeczny torowiska z zastosowaniem mocowania szyny w systemie ERS i dodatkowej wibroizolacji dzięki zastosowaniu maty.

  1. szyna o profilu 60R2 (Ri60N) mocowana w systemie ERS
  2. podbudowa betonowa
  3. mata wibroizolacyjna TRACKELAST

Przeprowadzane analizy wykazują, że na pewnych odcinkach tras, przy starej zabudowie mieszkalnej, skuteczność wibroizolacyjna dotychczas stosowanych konstrukcji nawierzchni torowych jest niewystarczająca. Zaowocowało to rozwojem bezpodsypkowych konstrukcji torowisk tramwajowych, w których skuteczną wibroizolację zapewnia tzw. system masy odsprężynowanej, polegający na ułożeniu na sprężystym podłożu (macie wibroizolacyjnej) konstrukcji torowiska o możliwie dużej masie. Masę taką zapewnia np. podbudowa betonowa w postaci płyty torowej. Mata powinna być tak zabudowana, aby izolować także pionowe powierzchnie płyty torowej. Innym rozwiązaniem w systemie masy odsprężynowanej są blokowe podpory szynowe w otulinie – system EBS. W systemie tym szyny nie są przytwierdzone do podkładów belkowych, lecz do pojedynczych betonowych bloków podporowych zabudowanych w prefabrykowanych gniazdach betonowych lub stalowych przy użyciu sprężystej masy zalewowej Edilon Corkelast®. Dwuskładnikowa żywiczna masa Edilon Corkelast® zapewnia trwałe i sprężyste mocowanie bloków podporowych w gnieździe. Stosowanie bloków betonowych w otulinie z żywicy o trwałej sprężystości jest korzystne z uwagi na zwiększony efekt wibroizolacji z powodu sprężystego posadowienia znacznie większej masy bloku w porównaniu do masy elementów węzła kotwiącego. Przy zabudowie nawierzchni w systemie EBS skutecznie ograniczyć możemy także poziom emisji hałasu do otoczenia (np.: torowiska w systemie EBS z zabudową trawiastą).

DSC_0608

W miejscach, gdzie wymagana jest szczególna wibroizolacja stosuje się w konstrukcji nawierzchni torowej maty wibroizolacyjne jako dodatkową warstwę sprężystą. Są one układane na dnie i ściankach pionowych betonowego koryta torowiska. W ten sposób torowisko jest skutecznie odizolowane, chroniąc otoczenie trasy tramwajowej przed drganiami generowanymi podczas ruchu tramwajów i przenoszonymi poprzez jezdnię do budynków. Maty TRACKELAST dostarczane przez naszą firmę znajdują zastosowanie zarówno w torowiskach o konstrukcji bezpodsypkowej, stanowiąc wibroizolację pionową i poziomą , jak i podsypkowej, zwiększając sprężystość warstwy podsypki.

Pomiary porównawcze poziomu wibracji transmitowanych od toru o konstrukcji podsypkowej i toru o bezpodsypkowej konstrukcji nawierzchni w systemie szyny w otulinie wykazały, że zastosowanie systemu ERS obniża poziom wibracji o około 10 dB w przedziale częstotliwości 16 Hz – 31 Hz w odniesieniu do klasycznej, podsypkowej konstrukcji nawierzchni.

W miejscach, gdzie zdecydowano się na rozwiązania nawierzchni torowej z zastosowaniem kotwienia szyn do podbudowy betonowej, ograniczenie hałasu i wibracji można uzyskać stosując izolacyjne profile przyszynowe i podszynowe SDS®. Znajdują one zastosowanie zarówno w podsypkowych jak i bezpodsypkowych konstrukcjach torowiska tam, gdzie istotne jest wytłumienie hałasu i wibracji oraz zapewnienie dobrej izolacji elektrycznej szyn. Profile przyszynowe są niezawodnym rozwiązaniem w przypadku zabudowy toru masą asfaltową w torowisku wspólnym z jezdnią, oraz zabudowy trawiastej w torowiskach wydzielonych, stanowiąc sprężystą dylatację pomiędzy szyną a zabudową.

W oferowanych przez naszą firmę systemach i wyrobach istnieje możliwość ich dostosowania do lokalnych warunków eksploatacyjnych poprzez dobór cech materiałowych i grubości elementów wibroizolacyjnych.

Masy zalewowe:

  • Edilon Corkelast® TO
  • Edilon Editaan® 70U

Maty wibroizolacyjne TRACKELAST:

  • STM/SBM RPU Blue
  • STM RPU Orange
  • SBM FSGR550
  • SBM FC

Trwałość torowiska w konstrukcjach bezpodsypkowych, zapewniana przez systemy i wyroby objęte naszą ofertą, znacząco ogranicza powstawanie nierówności toru, a tym samym zmniejsza oddziaływania dynamiczne pomiędzy torem i pojazdem szynowym, dzięki czemu zwiększa się komfort jazdy, zmniejsza się natomiast zużycie szyn i kół pojazdów.