Zintegrowana nawierzchnia kolejowo – drogowa typu Edilon LC-L (Level Crossing – Lenght) to bezpodsypkowa konstrukcja nawierzchni na przejazdach. Jej podstawowym elementem jest prefabrykowana płyta żelbetowa. W płycie są ukształtowane kanały szynowe, w których mocowane są szyny za pomocą systemu ERS. Prefabrykowane płyty żelbetowe produkowane są standardowo o długościach 3 m, 4 m i 6 m, stąd ich oznaczenie LC-3, LC-4, LC-6.

Nawierzchnia typu Edilon LC-L dzięki zintegrowaniu nawierzchni kolejowej i drogowej jest skutecznym rozwiązaniem problemu nierównomiernego osiadania toru i jezdni oraz tak uciążliwego klawiszowania płyt występującego przy zabudowie przejazdu płytami tradycyjnymi. Nawierzchnia typu Edilon LC-L spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym konstrukcjom nawierzchni układanym na przejazdach. Charakteryzuje się ona dużą odpornością na obciążenia od  coraz cięższych pojazdów samochodowych, odpornością na działanie czynników atmosferycznych, dużą trwałością, a także zmniejszeniem oddziaływań dynamicznych na konstrukcję drogi szynowej i otoczenie, wywołanych przez przejeżdżające pojazdy szynowe.
ryslcl

Szczegóły mocowania szyn w płycie Edilon LC-L

ryskck

lcl

Wyróżniającą cechą nawierzchni typu Edilon LC-L jest krótki czas jej wbudowania (nawet w ciągu dobowych zamknięć torowych). Wynika to m.in. z  prefabrykacji elementów przejazdu i zastosowania płyt o długościach dostosowanych do szerokości pasów ruchu na jezdni. Nawierzchnia typu Edilon LC-L eliminuje także destrukcyjne działanie wody dzięki szczelności pomiędzy główką szyny i podbudową oraz w miejscach łączenia płyt.

Górna powierzchnia płyt z ukształtowanym spadkiem, a także możliwość zastosowania systemowych rynienek odwadniających montowanych na czołach płyt ułatwia odprowadzenie wód opadowych z rejonu przejazdu.
Nawierzchnia typu Edilon LC-L to rozwiązanie, które spełnia obecne i przyszłe wymagania wszystkich użytkowników. Jest to rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo ruchu, rozwiązanie wymagające minimalnego utrzymania oraz wydłużające żywotność nawierzchni w rejonie przejazdu przy jednoczesnym zachowaniu jej wysokich parametrów eksploatacyjnych.

Zastosowanie:

Zintegrowana nawierzchnia kolejowo-drogowa z płyt Edilon LC-L może być stosowana na liniach jedno- lub wielotorowych o szerokości 1435 mm lub 1520 mm, dla toru z szyn 49 E1 i 60 E1, na odcinkach prostych lub w łukach o promieniach zgodnych z tabelą.
Nawierzchnia typu Edilon LC-L może być stosowana na liniach kolejowych jedno- lub wielotorowych, na odcinkach prostych i w łukach o promieniu:

Długość płyty [m] Minimalny promień łuku [m]
6 850
4 400
3 350

Płyty Edilon LC-L mogą być stosowane dla maksymalnych nacisków osi pojazdów szynowych 245 kN, maksymalnej prędkości pojazdow szynowych 160 km/h i nacisków osi pojazdów samochodowych do 140 kN.

Pochylenie podłużne jezdni na przejeździe nie powinno przekraczać pochylenia dopuszczalnego dla danej kategorii drogi. Załomy drogi mogą być na pochyleniach jednakowego znaku o rożnicy nie przekraczającej 5%.

Zapisy mówiące o zastosowaniu płyt Edilon LC-L do prędkości 160 km/h wynikają z przepisów prawnych obowiązujących w Polsce. Przepisy techniczno-budowlane dotyczące przejazdów kolejowo-drogowych określono w Rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. z 1996 r. Nr 33, poz. 144). W §4.1, pkt. 2. Rozporządzenie wyklucza stosowanie skrzyżowań kolejowo-drogowych w jednym poziomie, przy prędkości pojazdów szynowych przekraczającej 160 km/h.

Zalety systemu Edilon LC-L:

  • eliminacja nierówności pionowych toru
  • redukcja wibracji dzięki ciągłemu, sprężystemu mocowaniu szyn
  • możliwość położenia szyn z dokładnością do 1 mm
  • równomierne, ograniczone osiadanie toru i jezdni
  • łatwe odwodnienie nawierzchni przejazdu
  • niskie koszty utrzymania
  • prosty i szybki montaż przejazdu dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych dostarczanych na miejsce budowy
  • wysoka izolacja elektryczna i skuteczna ochrona przed prądami błądzącymi

[image-comparator left=”http://www.tines.pl/pl/wp-content/uploads/2014/11/przejazd-kolejowy-slutowo-przed.jpg” right=”http://www.tines.pl/pl/wp-content/uploads/2014/11/przejazd-kolejowy-slutowo-po.jpg” method=”overlay” width=”100%” value=”50″ link_images=”false” overlayed_slider=”false”][/image-comparator]

Prezentacja systemu

Zobacz również:

Klasyfikacja przejazdów pod względem obciążenia ruchem kołowym

 

Karty techniczne produktów dostępne są na życzenie klienta
Dział techniczny: dtech@tines.pl

TAGI:
Przejazdy kolejowe, kolej, prefabrykowane płyty przejazdowe, system LC-L, system przejazdów kolejowych, drogi szynowe, płyty szynowe, nawierzchnia przejazdów kolejowo – drogowych.